PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM

De federale wetgeving op de asbestverwijdering bepaalt welke PBM’s bij asbestverwijderingswerken dienen toegepast te worden. Vooraleer men echter zijn toevlucht neemt tot PBM dient men de zogenaamde “preventiehiërarchie“ te volgen.

Die geeft aan welke preventiemaatregelen men eerst moet nemen.

Maatregelen die hoger in de hiërarchie staan, moeten bij voorrang worden genomen boven de maatregelen die daaronder staan.

Bij asbestverwijdering zijn in de specifieke wetgeving heel wat collectieve maatregelen opgenomen, denken we maar aan het gebruik van de Couveusezak techniek en de Hermetische Zone voor de verwijdering van asbest.

Logica van de preventiehiërarchie:

  • eliminatie van het gevaar: verwijdering (bv. geen asbest meer gebruiken);
  • substitutie van het gevaar: het gevaar wordt vervangen door een gevaar met andere eigenschappen, zodat het risico afneemt (bv. een gevaarlijk chemisch product vervangen door een minder gevaarlijke stof);
  • risico’s verminderen door het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM);
  • schade verminderen door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
  • organisatorische maatregelen: opleiding, werkmethodes, procedures, voorafgaandelijk gezondheidstoezicht, werkvergunningen, …
  • overige schadebeperkende maatregelen: EHBO, noodplan, …
  • signalisatie: aanduiden van het restrisico.

CBM en PBM maken dus deel uit van de preventiehiërarchie en CBM verdienen de voorkeur boven PBM.

In de praktijk zal er meestal voor gekozen worden om zowel CBM als PBM te gebruiken en deze preventiemaatregel aan te vullen met nog andere maatregelen.

Zo is het bijvoorbeeld logisch dat iemand die asbest verwijdert, de collectieve maatregelen van dubbele folie, bevochtigen en fixeren, stofbeperkende maatregelen,… toepast en ook steeds zijn masker met P3 filter draagt tijdens  het werk.

Het gebruik van CBM en PBM is hier dus zeker gewettigd. Maar er zullen ook organisatorische maatregelen moeten worden genomen: in de risicovolle zone slechts de noodzakelijke en opgeleide werknemers toelaten, de wettelijke maximum werktijden volgen, pauzes tussen de werktijden voorzien, enz.

De verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens asbestverwijderingswerken kunt u nalezen in de infofiche 3021-09/2018 van constructiv.